International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society 2020, Vol. 4(1) 33-43

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstün Yeteneklilere Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Selin Akçöltekin & Alptürk Akçöltekin

pp. 33 - 43   |  DOI: https://doi.org/10.29329/baflas.2020.266.3

Published online: January 08, 2021  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 48


Abstract

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin üstün yetenekli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın veri toplama aşamasında 3 faktör ve 14 maddeden oluşan “Üstün Yeteneklilere Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geneline ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,801 iken faktörlerine ilişkin olarak elde edilen cronbach alpha güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0,724; 0,614 ve 0,749’dir. Araştırmanı veri analizinde ise verilerin parametrik dağılım göstermesinden dolayı birinci alt problemin analizinde ilişkisiz örneklem t-testi, ikinci alt problemin analizinde ANOVA testi ve üçüncü alt problemin analizinde ise yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucu erkek öğrencilerle kadın öğrenciler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulunduğu farkında erkek öğrenciler lehine olduğu yani erkek öğrencilerin üstün yetenekli bireylere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Sınıf değişkeni açısından 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerle 2. sınıf ve. 3. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulunduğu farkında 4. sınıf öğrencileri lehine olduğu ve daha olumlu bir tutuma sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.  Son olarak öğrenciler, hem üstün yetenekli bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarının ihmal edildiğini hem de üstün yetenekli öğrencilerin özel ilgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunu düşündükleri ancak üstün yetenekli çocuklara özel destek ve ilgi gösterildiği takdirde kibirli veya bencil davranabileceklerini düşündükleri ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanmasının en iyi yolunun onları özel sınıflara yerleştirmek olduğu ancak öğrencileri üstün yetenekli ve diğerleri diye ayırmanın öğrenciler arasında kategorik olarak farklılıklara neden olacağını düşündükleri sonucu elde edilmiştir.

Keywords: Öğrenci, Üstün yetenekli, Tutum


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akcoltekin, S. & Akcoltekin, A. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstün Yeteneklilere Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 4(1), 33-43. doi: 10.29329/baflas.2020.266.3

Harvard
Akcoltekin, S. and Akcoltekin, A. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstün Yeteneklilere Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 4(1), pp. 33-43.

Chicago 16th edition
Akcoltekin, Selin and Alpturk Akcoltekin (2020). "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstün Yeteneklilere Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi ". International Journal of Barrier Free Life and Society 4 (1):33-43. doi:10.29329/baflas.2020.266.3.

References
 1. Ashry, F. R. (2009). General education pre-service teachers’ attitudes toward inclusion in Egypt. (Doctoral dissertation), University of Florida, United States. Retrieved from Proquest Dissertations and Theses database. [Google Scholar]
 2. Aşut, N, & Köksal, M. (2015). Üstün zekâlı öğrencilerin epistemolojik inançlarının fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ve başarıyla ilişkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 22-44. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Çapan E. B. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/12, 140-154. [Google Scholar]
 5. Christensen, L. B., Johnson R. B. & Turner L. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çev. Ed. A. Aypay, Gümüş, E., Tarama Araştırmaları, 12.Böl), Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Ciğerci, C. Z. (2006). Üstün yetenekli olan ve olmayan ergenlerde benlik saygısı, başkalarının algılaması ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler: Fen lisesi ve düz lise karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 7. Colangelo, N. & Davis, G. A. (2003). Introduction and overview. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.,Handbook of gifted education (3rd ed.) (pp. 3-10). Boston: Pearson Education. [Google Scholar]
 8. Dağlioğlu, H.E. (2005) “Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Ailenin Rolü” 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Kök Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 9. Davaslıgil, Ü. & Zeana, M. (2004). Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi. Kulaksızoğlu A., Bilgili A. E Şirin M. R. (Ed.). I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 85– 100. [Google Scholar]
 10. Dönmez, İ. & İdin, Ş. (2017). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 4(2), 57-74. [Google Scholar]
 11. Erdoğan, C & Aksoy, Ö. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Eğitimine İlişkin Tutumları Balıkesir Örneği. Anadolu Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 63-80. [Google Scholar]
 12. Erdoğan, S. C. (2014). Bilimsel Yaratıcılığı Temel Alan Farklılaştırılmış Fen ve Teknoloji Öğretiminin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Yaratıcılığına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Evin Gencel, İ. & Satmaz, İ. (2017). Teacher candidates’ attitudes towards education of gifted students. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(14), 49-62. [Google Scholar]
 14. Gagné, F. & Nadeau, L. (1985). Dimensions of attitudes toward giftedness. A. H. Roldan (Ed.), Gifted and talented children, youth and adults: Their social perspective and culture içinde (s. 148-170). NY: Trillium Press. [Google Scholar]
 15. Gökdere, M. & Çepni, S. (2003). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitimindeki Durumu: Türkiye Örneklemi, Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3, 101- 124. [Google Scholar]
 16. Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ve öz-yeterliklerinin incelenmesi. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 12-16. [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Kaya, N.G (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 44, 239-256. [Google Scholar]
 19. Kirk, S. A. & Gallogher, J. J. (1989). Educating Exceptional Children. USA: Haughton Mifflin Company. [Google Scholar]
 20. Kunt, K. & Tortop, H. S. (2017). Examination of science and technology teachers’ attitude and opinions related giftedness and gifted education in Turkey. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(1), 37-54. doi:10.17478/JEGYS.2017.53 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research An Applied Orientation, (4. Edition), Pearson Prentice Hall, New Jersey. [Google Scholar]
 22. McDaniel, T.R. (2002). Mainstreaming the gifted: historical perspectives on excellence and equity. Roeper Review, 24, 112-115. [Google Scholar]
 23. MEB Tebliğler Dergisi. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. Sayı: 2593.      [Google Scholar]
 24. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2016). Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Ankara: MEB Yayınları [Google Scholar]
 25. Şahin, F. & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(5), 73-82. [Google Scholar]
 26. Sönmez, D. (2017). İlkokul öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere ve eğitimlerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Silifke ilçesi örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 65-79. [Google Scholar]
 27. Sözel, H. K. (2019). Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimlerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 40-54. [Google Scholar]
 28. Tannenbaum, A. J. (2003). Nature and Nurture of Giftedness. (Ed. Colangelo, N.ve G. Davis, G.) Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 29. Tortop, H. S. & Kunt, K. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 441-451. [Google Scholar]
 30. Akarsu, F. (2004). Üstün yetenekliler. Şirin, M. R., Kulaksızoğlu A, ve Bilgili A. E. (Ed) I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı içinde, (s.127-154). 64, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 31. Tortop, H.S.(2014). Öğretmenler İçin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Türkiye İçin Uyarlama Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 63-71. [Google Scholar]
 32. Tozlu, N. (2004). Türkiye’nin Merkezi (Eksen) Bir Güç Olmasında Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Üzerine Bir Tartışma. Kulaksızoğlu A., Bilgili A. E Şirin M. R. (Ed.). I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 201–211. [Google Scholar]
 33. Vaivre-Douret, L. (2011). Developmental and Cognitive Characteristics Of “High Level Potentialities” (Highly Gifted) Children. International Journal of Pediatrics, 1, 1-14. doi:10.1155/2011/420297 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Yıldız, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik tutum, özyeterlik ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Turkish Studies - Education, 15(1), 417-430. [Google Scholar]