International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Volume 5 Issue 1 (December 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 5 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/baflas.2021.441

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 5 (1)
Bu Hayatta Böyle Varım: Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Sesi

Funda Ulugöl

pp. 1 - 28   |  DOI: 10.29329/baflas.2021.441.1

Abstract

Zihin yetersizliği olan bireylerin yetişkinlik yaşantılarının nasıl olduğunu incelemek hem okul döneminde yapılacak çalışmaların neler olabileceğini ortaya çıkarmak açısından hem de yetişkinlik dönemlerinde bireylerin yaşantılarının bilinmesi ve buna göre atılacak adımlarda düzenlemeye gidilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada zihin yetersizliği olan yetişkinlerin okul sonrası yaşantılarının nasıl olduğunu, kendi perspektiflerinden belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, hafif düzeyde zihin yetersizliği olan sekiz yetişkinle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel durum çalışması deseni kullanılmıştır. İlgili alan yazına dayalı olarak oluşturulan görüşme soruları ve araştırmacı günlüğü ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde tümevarım analizi kullanılmıştır. Çalışma, hafif düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkinlerden kendi hayatlarına ilişkin bilgilerin toplanabildiğini ve onların kendi görüşlerini yansıtmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Çalışmada, katılımcıların hayatlarında bir iş yaşantısına sahip olup olmama durumlarının; hayat tanımları, sosyal yaşamları ve gelecek beklentileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, çalışma bulguları zihin yetersizliği olan yetişkinlerin, toplum yaşamına katılmalarını sağlayacak olan sosyal faaliyetler, arkadaşlık ilişkileri geliştirme, boş zamanlarını kaliteli değerlendirme ve istihdam alanlarında desteklenmelerinin gerekliliğini yansıtmaktadır.

Keywords: Zihin yetersizliği, Okul sonrası yaşam, Yetişkinlik dönemi, Yetersizliği olan yetişkinlerin hayatı

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 5 (1)
Engelli Bireyler ve Bakım Veren Ailelerinin Yaşadıkları Zorluklar: Sosyal İçerme Perspektifi

Sabanur Çavdar, Çağlar Şi̇mşek, Burcu Gündüz & Ebru Yılmaz Yalçınkaya

pp. 29 - 41   |  DOI: 10.29329/baflas.2021.441.2

Abstract

Sosyal içerme, özellikle dezavantajlı kişiler için topluma katılım koşullarının iyileştirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bireylerin toplumun dışına itilerek toplumun bir parçası olamadığı, toplumda istedikleri şekilde rol alarak yer alamadığı, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal hayata yeterli olarak katılamadığı durumlarda sosyal dışlanmadan söz edilir. Dezavantajlı gruplar içerisinde olan engelli veya özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin iyilik hallerinin sağlanması için sosyal içerme olmazsa olmaz bir durumdur. Bu bağlamda, bu derleme makalesinde engelli bireyler ile ailelerine yönelik hizmetlerde gözetilmesi gereken bileşenler, ihtiyaçlar ve yaşanılan zorluklar, ailenin yaşam kalitesi ve bakım verme yükü kavramları ele alınmıştır. Ayrıca, bakım alan birey ve bakım veren aile bireylerinin yaşadıkları zorluklara etki eden kriterler literatürden derlenerek bir matriste özetlenmiştir. Böylece hizmet sunucuların ve araştırmacıların konuyla ilgili bileşenleri farklı katmanları ile değerlendirmesi mümkün olacaktır.

Keywords: Engellilik, Sosyal içerme, Sosyal dışlanma, Bakım veren yükü, Be Happy in Life Projesi