International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Volume 1 Issue 1 (December 2017)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 1 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 1 (1)
İşlevsel Becerilerin Öğretiminde Eş Zamanlı İpucuyla Yapılan Öğretiminin Etkililiği

Sinan Kalkan

pp. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120.1

Abstract

Bu araştırmada, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrenciye diş fırçalama, çorap giyme ve makasla çizgi üzerinden kâğıt kesme becerisinin kazandırılmasında eşzamanlı ipucuyla yapılan öğretim yönteminin (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2013; Wolery, Ault ve Doyle, 1992) etkili olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan öğretimin etkililiğini belirlemek amacıyla tek denekli araştırma modellerinden davranışlar arası çoklu yoklama modeli (Wolery vd., 1992) kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcısı resmi bir ortaokulda özel eğitim sınıfına devam eden, 7 yaşında orta düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş erkek bir öğrencidir. Araştırmanın uygulama süreci başlama düzeyi, günlük yoklama, öğretim, genelleme ve izleme oturumlarını kapsamaktadır. Çalışmanın bulguları, katılımcının diş fırçalama ve çorap giyme becerisini bir öğretim oturumu, makas ile çizgi üzerinden kâğıt kesme becerisini ise iki öğretim oturumu sonunda ölçütü karşılar düzeyde sergilediğini göstermiştir. Dahası, katılımcı çocuk öğrendiği becerileri başka ortam, araç-gereç ve kişilere genelleyebilmiş ve 1, 7, 14 ve 16 gün sonra yapılan izleme oturumlarında beceriyi koruduğu gözlenmiştir. Araştırma sonuçları eşzamanlı ipucu ile öğretimin etkililiğini inceleyen ülkemizde ve yurt dışında yapılan araştırmalarla tutarlılık göstermektedir.

Keywords: Zihinsel yetersizlik, Eşzamanlı ipucuyla öğretim, işlevsel beceriler.

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 1 (1)
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri

Mustafa Yankı Yargı

pp. 20 - 34   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120.2

Abstract

Sosyal etkileşim ve iletişim becerileri ile sınırlı ilgi ve yineleyici davranışlarla karakterize olmuş Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) görülme sıklığının artması, OSB hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı gerektirmektedir. Bu nedenle çalışma Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ile OSB’li çocukların karakteristik özellikleri ve bu çocukların eğitimlerinde kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamaların tanıtılmasını amaçlamaktadır. Çalışmada özellikle OSB’nin karakteristik özellikleri, tanı kriterleri ve OSB’li çocukların eğitimlerinde kullanılan etkililiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bilimsel dayanaklı uygulamalardan bazıları tanıtılmıştır.

Keywords: Otizm Spektrum Bozukluğu, Bilimsel dayanaklı uygulama, Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocuk.