International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society 2019, Vol. 3(1) 1-15

Marjinal Etki Gösteren Engelli Liderlerin Genel Özelliklerinin Betimlenmesi

Hasan Hüseyin Selvi

pp. 1 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29329/baflas.2019.265.1

Published online: December 29, 2020  |   Number of Views: 47  |  Number of Download: 40


Abstract

Liderlik bilinçli olarak insanları etkileme ve yönlendirme yeteneği olarak kabul edilmektedir. Lider takipçilerini doğal olarak ikna eder. Liderlerin en büyük özelliği takipçilerinin olmasıdır. Liderlerde bulunan özelliklere göre liderlik türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde bireysel özellikleri nedeniyle kendisinden liderlik özellikleri beklenmeyen engelli bireylerin benzerlerinden farklılaşarak karşılaştıkları insanları etkiledikleri ve takipçilere sahip oldukları gözlenmektedir. Bu şekilde marjinal etki göstererek toplumu etkileyen engelli liderlerle günümüzde sıkça karşılaşmaktayız. Engele sahip liderlerin bu başarıya nasıl ulaştıkları ve onları başarıya iten güç toplumda merak konusu olmaktadır. Bu araştırmada engelli liderlerin yaşam öykülerinden yola çıkılarak engelli liderleri başarıya iten gücün ne olduğu ve engelli bireylerin sahip oldukları genel yetenek ve beceri alanlarının betimlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, engelliliğin liderliğe marjinal etkisine yönelik ölçek çalışmasının alt boyutlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

 Araştırmada Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz Yöntemine dayanan nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada toplum tarafından tanınmış, insanlar üzerinde iz bırakmış engelli liderlerle birlikte çalışan 10 kişiyle görüşme yapılmıştır.  Veri toplama aracı olarak görüşme tekniği ve yaşam öyküsü (otobiyografi) kullanılmıştır. Görüşmede yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Katılımcılara göre engellilik fiziksel bir yoksunluktan öte toplumsal bir algı olarak görülmektedir. Bu bakış açısıyla engel kültürel bir kavramdır. Katılımcılar engellilerinden dolayı hayatla baş edebilme için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların engele bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşadıkları, bu sorunların temel nedeni olarak toplumun engelliliği anlayamaması ve fiziksel düzenlemelerin yetersizliğinden şikâyet ettikleri anlaşılmaktadır.

Görüşmeye katılan katılımcıların geleceğe ilişkin amaçları arasında akademik kariyer yapma, eser bırakma isteği, topluma yararlı olma, engelli sorunlarına katkı sağlama, proje geliştirme, fikir üretme ve hobileri gerçekleştirme gibi hedeflerinin olduğu, katılımcıların mevcut durumu kabullenme yerine içinde bulunduğun durumu geliştirmek, iyileştirmek ya da yeni bir şeyler ortaya koymak için çaba sarf ettikleri, yani proaktif stratejiye sahip oldukları görülmektedir.

Görüşme notları analiz edilerek liderlik kuramları doğrultusunda yorumlanmış, engelliliğin marjinal etkisinin bir liderlik göstergesi olabileceği sonucu elde edilmiştir.

Keywords: Lider, Engelli lider, Liderlik yaklaşımları.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Selvi, H.H. (2019). Marjinal Etki Gösteren Engelli Liderlerin Genel Özelliklerinin Betimlenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 3(1), 1-15. doi: 10.29329/baflas.2019.265.1

Harvard
Selvi, H. (2019). Marjinal Etki Gösteren Engelli Liderlerin Genel Özelliklerinin Betimlenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 3(1), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Selvi, Hasan Huseyin (2019). "Marjinal Etki Gösteren Engelli Liderlerin Genel Özelliklerinin Betimlenmesi ". International Journal of Barrier Free Life and Society 3 (1):1-15. doi:10.29329/baflas.2019.265.1.

References
 1. Adler, N. J. (2006). Now That We Can Do Anything, What Will We Do? Academy of Management Learning & Education, Vol. 5, No. 4 (Dec., 2006), pp. 486- 499. [Google Scholar]
 2. Anderson, R.J. Clayton, E.K., Joan M.K. (2007). Enhancing diversity educators with disabilities, Gallaudet University Press.Clarke, C. (2009). An IntroductiontoInterpretativePhenomenological Analysis: a UsefulApproachforOccupationalTherapyResearch. British Journal of Occupational Therapy.72(1):37-39. DOİ:10.1177/030802260907200107Dökmen, Ü. (1998). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem: İstanbul. [Google Scholar]
 3. Emira, M., , Brewster, S., Duncan, N., Clifford, A. (2016). “What disability? I am a leader! Understanding leadership in HE from a disability perspective” Educational Management Administration & Leadership. https://doi.org/10.1177/1741143216662923. [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Kübler E., Kessler D. (2002).Yaşam dersleri. Çev: Soner, S. Ege- Meta Yayınları. İzmir. [Google Scholar]
 5. Lumby, J. (2006). Conceptualizing diversity and leadership: evidence from 10 cases. Educational Management Administration & Leadership, 34 (2), 151-165. (doi:10.1177/1741143206062487). [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Williams, J., Roulstone, A. (2014). Being disabled, being a manager: ‘glass partitions’ and conditional identities in the contemporary workplace.  Disability & Society 29(1) · January [Google Scholar]
 7. Wilson-Kovacs, D., Ryan, M., Haslam, S. A., Rabinovich, A. (2008). “Just because You Can Get a Wheelchair in the Building Doesn't Necessarily Mean that You Can Still Participate: Barriers to the Career Advancement of Disabled Professionals” Disability & Society, v23 n7 p705-717 Dec 2008. [Google Scholar]
 8. Hernandez, B., McDonald, K., Divilbiss, M., Horin, E., Velcoff, J., Donoso, O. (2008). Reflections from Employers on the Disabled Workforce: Focus Groups with Healthcare, Hospitality and Retail Administrators. Employee Responsibilities and Rights JournalVolume 20, Issue 3, pp 157–164. [Google Scholar]
 9. Sherry, M. (2010). Disability Hate Crimes: Does Anyone Really Hate Disabled People? Newyork: Routledge. [Google Scholar]
 10.  Saks, O. (2016). Marsta bir antropolog. (Çev: Osman Yener) İstanbul: YKY. [Google Scholar]
 11. Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]