International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Original article    |    Open Access
International Journal of Barrier Free Life and Society 2020, Vol. 4(1) 23-32

Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Hikmet Şevgin & Banu Çiçek Özdemir

pp. 23 - 32   |  DOI: https://doi.org/10.29329/baflas.2020.266.2

Published online: January 08, 2021  |   Number of Views: 269  |  Number of Download: 532


Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 20 madde ve 4 faktörden oluşan “Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin faktörlerinin güvenirlik katsayısı sırası ile 0,81 0.78 0,77 ve 0,62’tir.  Ölçeğin ilgili boyutundan alınan yüksek puan katılımcıların ilgili boyuta ilişkin tutumunun yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4 farklı lisenin 9. 10. 11 ve 12 sınıfında öğrenim gören 978 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, lise öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumları üzerinde cinsiyet değişkeninin en önemli etkiye sahip değişken olduğu, lise öğrencilerin engelli bireylere yönelik tutumları açısından ağaç yapısı oluşturan en önemli değişkenlerin sırasıyla cinsiyet, sınıf düzeyleri, derslerde engellilik hakkında bilgi edinme, engelli tanıdığı olma ve engelliler hakkında bilgi edinme yolları değişkenleri olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu ek olarak, erkek öğrenciler arasında engelliler hakkında herhangi bir bilgilendirici ders almayanların engelli bireylere yönelik tutumları, bilgilendirici ders alanlara göre daha etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Buna ek olarak, erkek öğrenciler arasından 9. ve 10. sınıf öğrencileri üzerinde engelli bir tanıdığa sahip olma değişkeni daha etkilidir. Benzer şekilde engelli tanıdığı olan erkek öğrenciler üzerinde engellilik hakkında bilgi edinme değişkeninin daha etkili olduğu belirlenmiştir. 9. 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören kadın öğrencilerden engelliler hakkında herhangi bir bilgilendirici ders almayanların engelli bireylere yönelik tutumları, bilgilendirici ders alan öğrencilere göre daha etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Yine Engelliler hakkında herhangi bir bilgilendirici ders almayan kız öğrenciler üzerinde engelli biriyle arkadaş olma isteği değişkeninin daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Keywords: Engelli, Tutum, Lise öğrencileri, Ölçek Uyarlaması


How to Cite this Article

APA 6th edition
Akcoltekin, A., Sevgin, H. & Ozdemir, B.C. (2020). Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 4(1), 23-32. doi: 10.29329/baflas.2020.266.2

Harvard
Akcoltekin, A., Sevgin, H. and Ozdemir, B. (2020). Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 4(1), pp. 23-32.

Chicago 16th edition
Akcoltekin, Alpturk, Hikmet Sevgin and Banu Cicek Ozdemir (2020). "Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ". International Journal of Barrier Free Life and Society 4 (1):23-32. doi:10.29329/baflas.2020.266.2.

References
 1. Akçöltekin, A. (2016). Attitudes toward People with Disabilities: Scale Adapted For High School Students. Revista Kasmera, 44(3). [Google Scholar]
 2. Antonak, R. F., & Livneh, H. L. (2000). Measurement of attitudes towards persons with disabilities. Disability and Rehabilitation, 22 (5), 211-224 [Google Scholar]
 3. Barnes, C., & Mercer, G. (2005). “Disability, Work And Welfare: Challenging The Social Exclusion Of Disabled Persons”, Work, Employment & Society, 19 (3), 527-545. [Google Scholar]
 4. Breiman, L., Friedman, J., H., Olshen, R., A. & Stone, C.,J.(1993). Classification and Regression Trees. Boca Raton, London, New York, Washington: Chapman & Hall. [Google Scholar]
 5. Burcu, E. (2002).Üniversitede okuyan özürlü öğrencilerin sorunları: Hacettepe-Beytepe Kampüsü öğrencileri örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 83-103. [Google Scholar]
 6. Coleman, D. (2000). Assisted suicide and disability. Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights and Responsibilities, 27 (1), 1-11. [Google Scholar]
 7. Emiroğlu, B. G. (2008, 30 Ocak-1 Şubat). Üniversitelerde görme engelli öğrenciler için bilişim. Akademik Bilişim 2008, Çanakkale, Türkiye’de sunulan bildiri. Retrieved from http://www. bilişim.org/sunular/Emiroglu_AB08.pdf [Google Scholar]
 8. Fine, M., & Asch, A. (1988). Disability beyond stigma: Social interaction, discrimination, and activism. Journal of Social Issues, 44(1), 3-21. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_ INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18014 [Google Scholar]
 9. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 10. Genç, Y. (2012). “Sosyal Hizmet Bilimine Giriş”, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Erzurum: Online Yayın. [Google Scholar]
 11. Genç, Y. (2015). Engellilerin Sosyal Sorunları ve Beklentileri, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15/ 35, 65-92. [Google Scholar]
 12. Karahan, G, B. & Kuru, E. (2015). “Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, S: 10 (1). [Google Scholar]
 13. Kayri, M. & Boysan, M. (2008). Assesment of relation between cognitive vulnerability and depression’s level by using classificatıon and regression tree analysis. Hacettepe Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 34, 168-177. [Google Scholar]
 14. Küçüktığlı, M. S. (2012). Konya’da engelli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukların araştırılması projesi (TR52-12-TD-01-42). Retrieved from http://planlama.mevka. org.tr/attachments/article/134/Konya da %20Engelli%20 Bireylerin%20Zorluklarinin%20Arastirilmasi.pdf [Google Scholar]
 15. Lindsey, J.A., Panek, P.E. & Jungers, M.K. (2008). College studenst perceptions of persons within tellectual disability at three different age. Research in Developmental Disabilities, 29, 61-69. [Google Scholar]
 16. Özsoy, Y. (1989). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar. Ankara. 177-205. [Google Scholar]
 17. Sarı, H. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimleriyle İlgili Çağdaş Öneriler. Ankara: Pegema Yayıncılık [Google Scholar]
 18. Siebers, T. (2001). Disability in theory: From social constructionism to the new realism of the body. American Literary History, 13(4), 737-754. [Google Scholar]
 19. Sun, J. C. Y. & Rueda, R. (2012). Situational interest, computer self-efficacy and selfregulation: Their impact on student engagement in distance education. British Journal of Educational Technology, 43(2), 191-204. [Google Scholar]
 20. Ünal, V. & Yıldız, M. (2017). “Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği”. The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 341-358. [Google Scholar]
 21. WHO. (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva: World Health Organisation. [Google Scholar]
 22. Whyte, S.R. & Ingstad, B. (1995). Disability and culture: An overview. S.R. Whyte and B. Ingstad (Eds.), Disability and culture (ss.1-5). California: University of California Press. [Google Scholar]
 23. World Health Organization (WHO) (2014). Disability: Draft WHO Global Disability Action Plan 2014–2021; Better Health for All People with Disability, Report by the Secretariat, Sixty-Seventh World Health Assembly, A67/16, 4 April, http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_16-en.pdf?ua=1 (ET:21.01.2020) [Google Scholar]
 24. World Health Organization (WHO). (2016). Disabilities. Retrieved from https://www.who.int/topics/disabilities/en/ [Google Scholar]
 25. Yazbeck, M., McVilly, K., & Parmenter, T.R. (2004). Attitudes towards persons with intellectual disabilities. Journal of Disability Policy Studies, 15 (2), 97-111. [Google Scholar]
 26. Yıldırım, F., Z. Dökmen, N. Mamatoğlu & diğ. (2011). İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Kasım, Ankara. [Google Scholar]