International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Volume 6 Issue 1 (December 2022)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 6 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/baflas.2022.547

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 6 (1)
Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Almış Bireylerle Çalışan Öğretmenlerin Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Vedat Dinç & Sinan Kalkan

pp. 1 - 20   |  DOI: 10.29329/baflas.2022.547.1

Abstract

Bu araştırmada, özel öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklarla çalışan öğretmenlerin, ÖÖG’li çocukların eğitimlerinde kullandıkları bilimsel dayanaklı uygulamalar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmaya İstanbul’un ilçelerine bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev yapan ve ÖÖG olan çocuklarla çalışan 33 kadın ve 14 erkek olmak üzere toplam 47 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin bilimsel dayanaklı uygulamalara yönelik olumlu bir yaklaşım sergilemelerine, faydalı bulmalarına ve desteklemelerine rağmen bu uygulamalara yönelik bilgi düzeylerinin düşük ve sınırlı seviyede olduğu aynı zamanda bu uygulamaları çok az sıklıkta kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ÖÖG olan çocuklarla çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ortamlarında bilimsel dayanaklı uygulamaların kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yine bu uygulamalara yönelik hizmet içi eğitimlerinin verilmesi, öğretmenlerin bilimsel dayanaklı uygulamalar hakkında doğru bilgi elde edebilmeleri için bu uygulamaları araştırıp kendilerini geliştirmeleri ve lisans eğitimleri sırasında bu uygulamalara yönelik derslerin verilmesi önerilmektedir.

Keywords: Özel öğrenme güçlüğü, Özel eğitim, Bilimsel dayanaklı uygulamalar

Review Articles

Review article | International Journal of Barrier Free Life and Society Vol. 6 (1)
Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi

Melek İmamoğlu

pp. 21 - 31   |  DOI: 10.29329/baflas.2022.547.2

Abstract

Özel gereksinimli bireyler için tarihimizdeki gelişmelere baktığımızda, Batı toplumlarının zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireyleri içlerinde şeytan var diye yaktıkları çağlarda Anadolu’da özel şifahaneler bulunmakta olduğunu görmekteyiz. Türklerde özel eğitim çalışmalarının başlangıcı aslında çok eskilere dayanmakta olup, İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türkler tarafından engellilere yönelik birçok kurum oluşturmuş, mağdur insanların buralardan yararlanmaları sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milli Eğitimi'nin ana hedefleri ve temel ilkeleri doğrultusunda, en başta üniversiteler ve özel eğitim kurum ve kuruluşlarının görüşleri çerçevesinde, özel eğitim gerektiren kişilerin genel ve mesleki eğitim haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki özel hizmetlerinin tarihsel gelişimi Osmanlı Döneminden başlanarak, tarihsel sıralama içerisinde, günümüze kadar ele alınmış olup önemli kurum, kuruluş ve kişilere de yer verilerek, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde özel eğitim hizmetlerinin Türkiye’deki serüveni sunulmuştur.

Keywords: Türkiye'de Özel Eğitim, Özel Eğitim, Tarihsel gelişim, özel gereksinimli bireyler